Nyitva tartás: H-P 07.00 - 16.00

Általános szerződési feltételek- M47 Építőanyagkereskedő Zrt. - 


I. PREAMBULUM 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az M47 Építőanyagkereskedő Zrt. (a továbbiakban: Eladó), valamint az Eladó által nyújtott szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Vevő) között személyesen, e-mail útján, vagy telefonon leadott megrendelés révén keletkező, termékek és szolgáltatások értékesítésére irányuló jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza. 

Kérjük tisztelt Vevőinket, hogy megrendelésüket megelőzően szíveskedjenek az ÁSZF-et, valamint az Egységes Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) figyelmesen végigolvasni. 

II. AZ ÁSZF MEGISMERHETŐSÉGE, SZERZŐDÉSES TARTALOMMÁ VÁLÁSA, MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYA 

Az ÁSZF, valamint a hatálya alá tartozó egyedi adásvételi szerződések magyar nyelvű szerződések, nem kerülnek iktatásra. 

A Vevő az Eladó árajánlatának elfogadása, valamint a személyesen, e-mail útján, valamint telefonon keresztül történő megrendelés leadása révén nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF és az Eladó ajánlata ráutaló magatartással elfogadottnak minősül továbbá, ha Vevő az Eladó visszaigazolását követően az abban foglaltakra 5 napon belül írásban észrevételt nem tesz, valamint, ha a szerződésből eredő bármely kötelezettségét teljesíti (különösen a vételár(rész) megfizetése, a termék átvétele). 

Az ÁSZF az Eladó által üzemeltetett, https://www.m47zrt.hu/ és https://www.csempebutik.hu/ honlapokon (a továbbiakban együttesen: Honlap) az alsó láblécben folyamatosan elérhető és megtekinthető, továbbá az alábbi linkről letölthető: https://www.m47zrt.hu/, valamint az Eladó valamennyi üzlethelyiségében papír alapon is kifüggesztésre került.. 

Az Eladó a tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről a GDPR-nak és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatóban ad. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlapon az alsó láblécben folyamatosan elérhető és megtekinthető, továbbá az alábbi linkről letölthető: https://www.m47zrt.hu/, valamint az Eladó valamennyi üzlethelyiségében papír alapon is kifüggesztésre került. 

Tárgyi hatály 

Az ÁSZF hatálya az Eladó, valamint a Vevő között ajánlatkérésre, továbbá a személyesen az Eladó üzleteiben, e-mail üzenetben, vagy telefonon leadott megrendelés révén létrejött szolgáltatás 2 nyújtásával kapcsolatos jogviszonyokra (a Vevő és az Eladó közötti, az Eladó által értékesített, forgalmazott termékekre vonatkozó adásvételi szerződésekre terjed ki. A Felek az ÁSZF rendelkezéseitől egyedileg, közös megegyezés alapján, írásban jogosultak eltérni. 

Területi hatály 

Az Eladó a szolgáltatásait kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja. Erre tekintettel az Eladó szállítási címként kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el, a Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét kizárja, az ilyen megrendelés érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül. 

Időbeli hatály 

Az ÁSZF 2022.07.12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF módosítása a Honlapon történő közzétételének napjától hatályos. 

Az Eladó az ÁSZF egyoldalú módosítására jogosult. A módosítást az Eladó a hatálybalépés időpontjának feltüntetésével a Honlapon közzéteszi. 

III. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 

Az Eladó, valamint a Vevő között létrejött szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszonyokban az ÁSZF, továbbá az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog irányadó, különösen: 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

- a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

- a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

- a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

- az 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról - a 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR) 

A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 

IV. A FELEK 

Az Eladó adatai: 

Cégneve: M47 Építőanyagkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rövidített elnevezése: M47 Építőanyagkereskedő Zrt. 

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14. 

A céget bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszáma: 01-10-141616 

Adószáma: 27506152-2-42 

Európai Egyedi Azonosítója: HUOCCSZ.01-10-141616 

Vezető tisztségviselő, képviseletre jogosult: Teczli-Kovács Angéla Zsuzsanna (képviselet módja: önálló) 

Pénzforgalmi jelzőszáma: 11600006-00000000-97067393 

Számlavezető bankfiók: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) 

Központi ügyintézés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14. 

Kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected] 

Telefonszáma: +36 70 293 0480 

Honlap elérhetősége: https://www.m47zrt.hu/ , https://www.csempebutik.hu 

Hivatalos elektronikus elérhetősége: 27506152#cegkapu 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Webnode 

Cím: Webnode AG Limmatquai 112, 8001 Zurich Switzerland 

E-mail: [email protected] 

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki, amely az Eladó által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, és/vagy az Eladó részére megrendelést ad le. 

Megrendelést csak olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott (kivéve azt a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személyt, akinek a bíróság az ügyletkötést a gondnoka hozzájárulása nélkül lehetővé tette) természetes személy adhat le - ide értve a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet képviseletét is - aki Magyarországon érvényes tartózkodási hellyel és szállítási címmel rendelkezik. 

Amennyiben a Vevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, a megrendelés leadása során eljáró személy a rendelés leadásával kijelenti, hogy a jogi személy/jogi személyiség nélküli szervezet képviseletében a megrendelés leadására jogosult. 

A megrendelés leadásával a jogi személy/jogi személyiség nélküli szervezet válik kötelezetté. A megrendelés leadásával a Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltaknak megfelel.  

V. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK 

Termék: az Eladó kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog. A Felek között létrejövő adásvételi szerződés tárgya. 

Az Eladó által a Honlapon feltüntetett termékek kizárólag az Eladó üzlethelyiségében személyesen, illetve e-mail útján rendelhetők meg. 

A Honlapon megjelenített termékek elérhetősége nem garantált, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a termékek körét változtassa, továbbá, hogy termék árusítását saját belátása szerint bevezesse vagy megszüntesse. 

Az Eladó mindent megtesz a Honlap napra készen tartása érdekében, azonban az esetleges készlethiány vagy beszállítói hiány miatti felelősségét kizárja. A termékek elérhetőségével kapcsolatosan az Eladó az ajánlatkérést követően ad tájékoztatást. Ha valamely termék elérhetősége a megrendelés véglegesítését követően változik meg, és az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Vevőt haladéktalanul értesíti, és tájékoztatja arról, hogy a termék mikor lesz elérhető, és a szállítás mikorra várható. Az ezen okból bekövetkezett szállítási vagy bármely egyéb késedelem miatti esetleges kötbérigényéről vevő visszavonhatatlanul lemond. 

Az Eladó a Honlapon tájékoztató jelleggel feltünteti a termék nevét, leírását. Az Eladó a termék áráról, a teljesítés egyéb költségeiről az ajánlatkérést követően, egyedileg tájékoztatja a Vevőt. Az Eladó árajánlatában feltüntetett ár forintban értendő és tartalmazza az áfát (bruttó ár). 

Amennyiben az Eladó a Honlap felületén minden gondossága ellenére hibás árat tüntet fel, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék szokásos, általánosan elfogadott árától jelentős mértékben eltérő árra, ideértve a rendszerhiba miatt megjelent "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árat, az Eladó nem köteles a termék hibás áron történő eladására. Minden esetben az Eladó árajánlata tartalmazza az érvényes árakat, melynek ismeretében a Vevő dönthet a megrendelés leadásáról. 

Eladó jogosult a Honlap látogatói, illetve a Vevők részére hirdetéseket és akciókat megjeleníteni. Akciós ár bevezetése esetén az Eladó a Honlapon tájékoztatja a Vevőket az akció mibenlétéről, időtartamáról, szabályairól, az érvényes és hatályos árakat azonban ebben az estben is az Eladó árajánlata tartalmazza. 

Nyereményjáték indítása esetén az Eladó a nyereményjáték szabályzatát a Honlapon, illetve közösségi média felületein (Facebook: https://www.facebook.com/M47- %C3%89p%C3%ADt%C5%91anyagkeresked%C3%A9s106829835282923/,Instagram:https://www.instagram.com/m47zrt/?igshid= YmMyMTA2M2Y= ) közzéteszi. 

Törzsvásárlói program indítása esetén az Eladó a program szabályzatát a Honlapon közzéteszi. 

VI. A MEGRENDELÉS MENETE, FELDOLGOZÁSA 

Vevő ajánlatkérése esetén az Eladó leterheltségétől, valamint az ajánlatkérés módjától függően vállalja az árajánlatok megküldését a Vevő részére (kb. 1-3 munkanap). Az árajánlathoz képest a végleges ár a Vevő által választott egyedi tulajdonságok figyelembevételével változhat. 

Az Eladó árajánlata az ajánlatban megadott időpontig érvényes, ezt követően ajánlati kötöttsége megszűnik, nem köteles a benne foglalt árakat, illetve feltételeket és szolgáltatásokat biztosítani a Vevő részére. Az árajánlatban rögzített árak és feltételek kizárólag abban az esetben érvényesek, amennyiben a Vevő azt maradéktalanul, változtatás nélkül elfogadja, illetve egészében megrendeli. 

A megrendelés személyesen az Eladó üzlethelyiségében, illetve e-mailben lehetséges. 

A Vevő a megrendelés leadása során saját, valós adatai megadására köteles, valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén a létrejövő szerződés semmisnek minősül, mely esetre vonatkozóan az Eladó a felelősségét kizárja. 

Az Eladót nem terheli felelősség a Vevő által a megrendelés leadása során tévesen, hiányosan, vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkezett szállítási késedelemért, vagy más hibáért, problémáért. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségéért az M47 Építőanyagkereskedő Zrt.nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek, illetve egyébként az áru méreteztetése, továbbá az anyagszükséglet megállapítása a vevő feladata és felelőssége. 

Az Eladó a megrendelést írásban (levélben, vagy e-mailben), legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja. A szerződés a megrendeléssel azonos tartalmú visszaigazolás révén jön létre, a Felek jogviszonyára a visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók. A visszaigazoló értesítés a megrendelés részleteit (megrendelt termékek megnevezését, darabszámát, fizetendő összértéket, megrendelés típusát: egyedi, vagy raktárkészletről teljesíthető) tartalmazza. Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a megrendelt termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. 

A megrendelés módosítása kizárólag írásban érvényes. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását díj fizetésétől tegye függővé. A módosítási igény az Eladó általi visszaigazolással válik a szerződés részévé. 

VII. TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA ÉS IDEJE 

Az Eladó a szerződést a megrendelés visszaigazolásban rögzítettek szerint teljesíti. Eladó rész-, valamint előteljesítésre jogosult. 

Eladó erre irányuló megállapodás esetén a szállítási költség összegéről az árajánlatban tájékoztatja a Vevőt, mely függ többek között a termékek mennyiségétől, a szállítás módjától, a felvételi és kézbesítési cím közötti távolságtól, illetve a szállítandó termék különleges kezelést igénylő további sajátosságaitól.

Eladó a termék(ek) Vevő részére történő elszállítását kizárólag erre irányuló, külön írásbeli megállapodás esetén, a Vevő költségére és kockázatára vállalja, egyebekben a teljesítés helye az Eladó telephelye. Az Eladó - amennyiben erre lehetősége van - 3 munkanappal korábban tájékoztatja a Vevőt a szállítás várható időpontjáról. 

A Vevő a megrendelt termék beérkezését követően 5 munkanapon belül köteles azt az Eladó telephelyén átvenni és elszállítani, vagy amennyiben a kiszállítást az Eladó vállalta, az általa megjelölt címen átvenni. Amennyiben a Vevő a terméket határidőben nem veszi át, vagy szállítja el , úgy Eladó a termék megérkezését követő 5 napon túl tárolási díjat jogosult felszámítani, amelynek mértéke minden tárolással érintett nap után a tárolt termékek bruttó értékének 5 %-a. Eladó az át nem vett terméket legfeljebb azok beérkezésétől számított 15 napig őrzi, illetve tárolja, amennyiben Vevő az Eladó írásbeli felszólítása ellenére ezen határidőn belül sem veszi át, úgy az Eladó a termékkel szabadon rendelkezhet, új szállítási határidőt jelölhet meg, illetve jogosult azt akár megsemmisíteni is, melyek minden költségét Vevő köteles viselni (ide értve a beszállító részére történő esetleges visszaszállítás valamennyi költségét is). 

Eladó a termékek rendeltetésszerű és biztonságos tárolásáról a Vevőnek történő átadásig gondoskodik, melyet minden esetben a Vevő köteles a saját járművére, szállítóeszközére felrakodni. A kárveszély a fogyasztónak minősülő Vevő esetén, ha az Eladó vállalja a termékek Vevő részére történő elszállítását, a termékek Vevő, vagy általa megjelölt harmadik személy által történő átvételével száll át a Vevőre. Egyéb esetekben a kárveszély a termék fuvarozó részére történő átadásával, illetve - amennyiben azt maga szállítja el - a Vevő rendelkezésére bocsátásával száll át a Vevőre. Ha a szállítás a Vevő magatartása miatt vagy egyéb, az Eladón kívül álló okból késedelmet szenved, a kárveszély a szállítás készre jelentésének napján száll át a Vevőre. Az Eladó a terméket szállítási bizonylat aláírásával egyidejűleg adja át a Vevő részére. A Vevő nevében eljáró személy a dokumentum aláírásával kijelenti, hogy a termék átvételére a Vevő nevében jogosult. Eladó nem köteles ellenőrizni a nyilatkozat valóságtartalmát, továbbá kizárja a felelősségét valamennyi kárért, mely a termékek arra nem jogosult által történő átvételéből származik. Az árajánlatban szereplő határidők tájékoztató jellegűek. A végleges teljesítési határidőről az Eladó a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Vevőt. A termék szállíthatóságának, illetve a szolgáltatás készre jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, függetlenül az átadás, kiszállítás időpontjától. Amennyiben vis maior, vagy az Eladó ellenőrzési körén kívüli esemény a teljesítést akadályozza, illetve késlelteti (különösen, de nem kizárólag, ha a termékek a gyártóktól/beszállítóktól aktuálisan épp nem beszerezhetők, vagy beszerzésük hosszabb időt vesz igénybe), a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és az Eladó szerződésszegésért való felelőssége kizárt. Eladó rajta kívül álló okból bekövetkező késedelme önmagában nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy felmondja azt, továbbá ilyen esetben kártérítési igény nem támasztható. 7 Amennyiben a szerződés teljesítése ellehetetlenül, vagy az Eladónak aránytalan terhet jelentene, illetve jogos gazdasági érdekeit jelentős mértékben sértené, úgy hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása nélkül jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A Felek vis maiornak tekintik különösen a Covid-19 világjárvány, valamint az ukrán-orosz háborús helyzet negatív hatásait, ide értve különösen a globális nyersanyag -, és munkaerőhiányt, az ellátási, beszerzési, szállítási láncban fellépő zavart.

 VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

 VIII.1. Árak, fizetési feltételek 

A Vevő részéről a megrendelés leadása az árajánlat elfogadásának minősül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadásával fizetési kötelezettsége keletkezik. 

Felek eltérő megállapodásának hiányában a vételár az Eladó telephelyére történő szállítás és a csomagolás költségeit tartalmazza, ide nem értve a speciális szállítást, kezelést és csomagolóanyagot igénylő termékeket, melyek esetén a plusz költségekről az Eladó az árajánlatban nyújt tájékoztatást. 

Az Eladó az árváltozás jogát fenntartja, a kiadott árak a készlet erejéig érvényesek. Eladó jogosult a termékek vételárát egyedi szempontok szerint, az egyes Vevők tekintetében eltérően is megállapítani. 

Vevő a termékek vételárát előre, az Eladó által a vételár 100 % -ának megfelelő összegű előlegről a megrendelés visszaigazolását követő 2 munkanapon belül kiállított (elektronikus) díjbekérő alapján, 2 munkanapon belül köteles megfizetni. Az Eladó a díjbekérőt a megadott e-mail címre küldi meg. A vételár megfizetésének időpontja az Eladó bankszámláján történő jóváírás, vagy az üzlethelyiségben, a pénztárba történő teljesítés napja. 

Az Eladó a vételár kiegyenlítését követően kiállított (elektronikus) számlát átadja, vagy e-mailben küldi meg a Vevőnek a termékek átvételét követő 3 napon belül. Amennyiben a Vevő postai úton kéri a számlát, az erre vonatkozó igényét az Eladó e-mail címére küldött üzenet útján köteles jelezni. 

Az Eladó kizárja felelősségét arra az esetre, ha a számla(értesítő) azért nem érkezik meg, mert a Vevő téves, vagy nem létező e-mail címet adott meg, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt üzenetet fogadni nem tud. A vételár maradéktalan megfizetése a teljesítés megkezdésének feltétele. 

A Vevő semmilyen jogcímen fennálló követelését nem jogosult beszámítani a vételárba, vagy az Eladó más követelésébe. 

VIII.2. Fizetési módok 

A Vevő a számlázási adatok megadása után az alábbi fizetési módok közül választhat. 

Üzlethelyiségben, személyesen történő fizetés 

A Vevő a termékek vételárát, valamint a szállítási díjat készpénzben, vagy bankkártyával egyenlítheti ki az Eladó üzlethelyiségében: 1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. fsz. Bemutatóterem 

Banki átutalás 

A termékek vételárát, valamint a szállítási díjat a Vevő az Eladó által kiállított díjbekérő (számla) ellenében banki átutalás útján is teljesítheti az alábbi bankszámlaszámra. 

Kedvezményezett neve: M47 Építőanyagkereskedő Zrt. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-97067393 (Erste Bank Hungary Nyrt.) 

IX. KÁRTÉRÍTÉS, FELELŐSSÉG 

Az Eladó szerződésszegése esetén a Vevő az Eladóval szemben a szerződésszegéssel érintett termékek vételárát meghaladó összegű kártérítési igény érvényesítésére nem jogosult. 

Az Eladó kizárja felelősségét a Vevő vagyonában beállott közvetett károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

 X. LEMONDÁS, ELÁLLÁS 

X.1. A fogyasztónak minősülő Vevő elállási joga fogyasztói szerződés esetén 

A fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogára vonatkozó rendelkezéseket távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza, melynek hatályos szövege az alábbi linkről érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor 

A Kormányrendelet értemében fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

A Kormányrendelet alapján távollévők között kötött szerződés az olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

Az e-mailben, vagy telefonon történő megrendelés leadása és annak Eladó általi visszaigazolása révén létrejött adásvételi szerződés távollévők közötti szerződésnek minősül, melyre tekintettel a fogyasztónak minősülő Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Kormányrendelet alapján biztosított elállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevőt illeti meg üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén. Fogyasztónak nem minősülő Vevő részére az Eladó a jelen fejezet szerinti elállási jog gyakorlását nem biztosítja. 

A fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogát 

- a termék, 

- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

- ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

átvételétől számított 14 napon belül, valamint a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

A nyilatkozat minta az oldal alján tölthető le. 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot a fogyasztónak minősülő Vevő választása szerint e-mail útján az [email protected] e-mail címére, valamint postai úton az 1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14. sz. alatti székhelyre továbbíthatja az Eladó részére. 

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az Eladó 1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14.sz. alatti székhelyére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

Utánvéttel visszaküldött csomagot az Eladó nem vesz át. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen kívül más költség nem terheli. 

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza az árut, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztónak minősülő Vevő a Kormányrendelet 29. § alapján nem gyakorolhatja elállási jogát 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést; 

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;  

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében; e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére. 

A fenti rendelkezések alapján, amennyiben a termék olyan nem előre gyártott áru, amelyet a fogyasztónak minősülő Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru, amelyet egyértelműen a fogyasztónak minősülő Vevő személyére szabtak (egyedi megrendelés), az elállási jog nem gyakorolható. 

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a fenti rendelkezéseknek megfelelően elállási jogát gyakorolja, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. szállítási díjat) is. 

Az Eladó a visszajáró összeget a fogyasztónak minősülő Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztónak minősülő Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

Az Eladó a visszajáró összeget akkor fizeti vissza, amikor a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt visszaküldte. 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

X.2. Fogyasztónak nem minősülő Vevő elállási joga 

A megrendelés lemondása kizárólag írásban érvényes. A megrendelés a díjbekérőben rögzített előleg összegének megfizetését követően ingyenesen - részben vagy egészben - nem lemondható. 

Amennyiben a Vevő a fenti időpontot követően megrendelt termékek átadását, kiszállítását mégsem kéri, úgy a szerződéstől az alábbi feltételekkel jogosult elállni: 

- raktárkészletről teljesíthető megrendelés esetén a Vevő az elállással érintett termékek bruttó vételárának 50% - ával megegyező mértékű kezelési költség megfizetésére köteles; 

- egyedileg beszerzendő, raktárkészletről nem teljesíthető megrendelés esetén a Vevő az elállással érintett termékek bruttó vételárának 100 %-ával megegyező mértékű kezelési költség megfizetésére köteles, amennyiben az Eladó beszállítója a terméket visszaveszi, vagy a beszerzési folyamat megszakítható. Ennek hiányában a Vevő elállásra nem jogosult, azaz a termék vételárának 100 %-át köteles az Eladó részére megfizetni. 

A Vevő által teljesített előleg összegéből a kezelési költségnek megfelelő összeget számla ellenében Eladó jogosult megtartani, annak visszafizetésére nem köteles, egyebekben a kezelési költség összegéről számlát állít ki. 

A megrendelt, és Vevő által átvett termékek visszavételét az Eladó kizárólag külön írásbeli megállapodás esetén, díj ellenében, sérülésmentes termék, valamint csomagolás esetén biztosítja. 

XI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

A Ptk. értelmében az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

A Ptk. értelmében fogyasztónak minősülő Vevő esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a szolgáltatás természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

XI.1. Kellékszavatosság 

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

Nem minősül hibás teljesítésnek, ha Vevő a megvásárolt terméket annak rendeltetésétől, gyártásánál meghatározott céltól, a gyakorlattól eltérő módon használja fel. Eladó nem felelős a termékek szakszerűtlen feldolgozásából eredő károkért. 

Vevő a terméket az átvételnél köteles megvizsgálni és minden azzal kapcsolatos minőségi vagy mennyiségi kifogást, hibát haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles Eladóval közölni. Vevő az igényérvényesítés során köteles bizonyítani, hogy a terméket Eladónál vásárolta.  

Eladó a szavatosság időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért, felelősséggel tartozik a termék minőségéért. Eladó a termékek különleges tulajdonságaiért ellentétes írásbeli megállapodás hiányában szavatosságot nem vállal. Gyártási hibára a szavatosság nem vonatkozik. 

A szavatosság nem terjed ki a termékek kapcsán Vevőnek felróható okok miatt keletkezett elváltozásokra, hibákra. 

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint 

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy 

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a fenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Fogyasztónak minősülő Vevő ingó dolog esetén kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Amennyiben a Vevő kijavítást, kicserélést igényel, tudomásul veszi, hogy ezen körülményről köteles az Eladót előzetesen tájékoztatni és a visszaszállítás kapcsán beleegyezését kérni. 

A kijavítást vagy kicserélést - a szolgáltatás tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. 

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A fogyasztónak minősülő Vevő és az Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. 

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A fogyasztónak minősülő Vevő és az Eladó közötti szerződés esetén a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a szolgáltatást rendeltetésszerűen nem tudja igénybe venni. A szolgáltatásnak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  

XI.2. Termékszavatosság 

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő - választása szerint - az XI.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék ez esetben akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Eladó, amennyiben Vevő kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági jogát érvényesíti, köteles minden segítséget megadni ehhez, többek között a szükséges elérhetőségek átadásával. 

Vevő a hibát késedelem nélkül köteles közölni a gyártóval. A hibát Vevőnek kell bizonyítania. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozataltól számított 2 évig terheli. 

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, forgalmazta vagy a termék a fogalomba hozatal időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy ha a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 

XI.3. Jótállás 

Eladó - az általa értékesített termékek vonatkozásában - a jogszabályi előírások alapján jótállásra köteles. 

Eladó a fentieken túl külön írásbeli megállapodás hiányában jótállást nem vállal. 

Eladó abban az esetben mentesül - akár a jogszabályi előírásokon, akár az önkéntes vállaláson alapuló - kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

A jótállási igény a -a jogszabályban rögzített - jótállási határidőben érvényesíthető. 

Amennyiben a Felek a jogszabályban rögzített időtartamnál hosszabb jótállási időt írnak elő, akkor erre az időtartamra érvényes Eladó jótállási kötelezettsége. 

Gyártó által biztosított jótállás esetén Eladó a termékkel együtt a gyártó garanciavállaló nyilatkozatát is átadja Vevő részére. 

XII. PANASZKEZELÉS 

XII.1. A panaszkezelés rendje 

Az Eladó a Fgytv. rendelkezései alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja a fogyasztónak minősülő Vevők részére. A Vevők a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban felmerült panaszukat szóban telefonon, valamint írásban e-mail útján, vagy postai úton közölhetik az Eladóval az ÁSZF-ben és a Honlapon megadott elérhetőségeken.  

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. 

Ha a Vevő a panasz kezelésével nem értenek egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles. 

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

Ha az Eladó a panasz kezelése során a fenti rendelkezéseket megsérti, a Vevő a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezhetik. 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezései alapján közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el, mely döntése ellen közigazgatási pert indítható. 

A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken találhatók. 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevő vonatkozásában folytatja le. 

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések vizsgálatára. 

A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogvita az alábbiak szerint békéltető testület előtti eljárásban, vagy bírói úton rendezhető. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, belföldi lakóhelye és tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét az Eladó vagy az annak 15 képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a Vevő kérelme alapján - a kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A békéltető testületek elérhetőségei: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

E-mail cím: [email protected] 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

E-mail cím: [email protected] 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

E-mail cím: [email protected] 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 

E-mail cím: [email protected] 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

E-mail cím: [email protected] 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

E-mail cím: [email protected] 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

E-mail cím: [email protected] 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

E-mail cím: [email protected] 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-749 

Fax száma: (52) 500-720 

E-mail cím: [email protected] 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

E-mail cím: [email protected] 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

E-mail cím: [email protected] 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

E-mail cím: [email protected] 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

E-mail cím: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2 

Telefonszáma: (1)-269-0703 

Fax száma: (1)-269-0703 

E-mail cím: [email protected] 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 17 

Fax száma: (82) 501-046 

E-mail cím: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 311-750 

E-mail cím: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

E-mail cím: [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936 

E-mail cím: [email protected] 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefonszáma: (88) 429-008 

Fax száma: (88) 412-150 

E-mail cím: [email protected] 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 

E-mail cím: [email protected] 

XII.2. Uniós online vitarendezési platform 

A fogyasztónk minősülő Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. Az online vitarendezési platform használatához regisztrálni kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: https://ec.europa.eu/odr 

XII.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

A fogyasztónak minősülő Vevő a közötte és az Eladó között létrejött kereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszonyból eredő jogait fogyasztói jogvita esetén bírói úton is érvényesítheti a Ptk. 1:6. §-a alapján. 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, SZERZŐI JOG 

Amennyiben a Vevő az ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, az Eladó jogosult a szerződés felmondására. 

Nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak, amennyiben az Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja. 

A szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (kézbesítő útján, ajánlott postai levél formájában, faxon vagy e-mailben) kell megküldeni a Felek szerződésben rögzített (elektronikus) címére. Felek a kapott üzeneteket írásban visszaigazolják. Az üzenet kézhezvétele a visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, amennyiben ajánlott postai levél esetén a feladástól számítva 3 munkanap, fax vagy e-mail esetén a feladástól számított 8 óra eltelt. 

A Honlap tartalmazhat más honlapokhoz automatikus kapcsolódási lehetőséget nyújtó kapcsolódási pontokat. A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában és kezelésében állnak, azokhoz az Eladó csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal felelősséget az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért. 

A Honlap, valamint az azon megjelenített képi, hang és szöveges tartalom, design, és azok elrendezése, továbbá az Eladó által a Vevő részére átadott bármely dokumentáció szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek kizárólagos jogosultja az Eladó, felhasználásuk, harmadik személy részére történő átadásuk az Eladó engedélyéhez kötött. 

A Vevő szavatosságot vállal azért, hogy az általa az Eladó részére átadott tartalmak nem sértik harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét, illetve nem ütköznek valamely jogszabályi rendelkezésbe, továbbá harmadik személynek nincs olyan joga, amely az átadást, közzétételt, közlést, megjelenítést akadályozza, vagy korlátozza. Felek ezúton kizárják az Eladó felelősségét bármely, jelen pontban foglaltak megsértésével összefüggésben keletkező kárért. 

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon változtatásokat végezzen, javítást hajtson végre, valamint, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át. 

M47 Építőanyagkereskedő Zrt. 

Budapest, 2022.07.12.

Elállási nyilatkozat letöltése