Nyitva tartás: H-P 07.00 - 16.00

M47 Építőanyagkereskedő Zrt.

1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14.


EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi Tájékoztató - M47- 2022


1EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2022. június 20-tól visszavonásig

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, valamint honlapjaink (https://www.m47zrt.hu és https://www.csempebutik.hu/ ) látogatóit a tevékenységünkkel összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Fogalommeghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2


M47 Építőanyagkereskedő Zrt.

1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14.

· FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

M47 Építőanyagkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(rövidített cégnév: M47 Építőanyagkereskedő Zrt.; székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 47. D. ép. 3. em. 14.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141616; adószám: 27506152-2-42; telefonszám: [06702930480]; e-mail cím: m47zrt@gmail.com; honlap:

https://www.m47zrt.hu és https://www.csempebutik.hu/ , a továbbiakban: Adatkezelő vagy M47)

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy bármely személyes adat kezelésének megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tisztességes és átlátható módon tájékoztatjuk az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről.


· FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és az általunk kezelt személyes adatok magas szintű védelmének biztosítását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatokat csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján kezeljük, tisztességesen és az érintett által átlátható módon. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkról pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel adunk tájékoztatást.

A lehetőségeinkhez mérten azonnal teljesítjük az érintettek adatkezeléssel összefüggő kéréseit, különösen, ha hozzájárulásuk jelenti az adatkezelés jogalapját.

A GDPR értelmében a jogszerűséghez az alábbi jogalapok valamelyikének megléte szükséges:

 • az érintett hozzájárulása;
 • a szerződéskötés szükségessége;
 • jogszabályi kötelezettség;
 • az érintett vagy más személy létfontosságú érdekei védelmének szükségessége;
 • közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásának szükségessége;
 • az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdekének szükségessége, ha az érintett érdekei és jogai nem élveznek elsőbbséget.

Célhoz kötöttség

Az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és kizárólag olyan további célokból, amelyek az eredeti céllal összeegyeztethetők.

Adattakarékosság

Az adattakarékosság elvének értelmében az adatgyűjtést és az adatkezelést azokra az adatokra korlátozzuk, amelyek kezelése az adott cél szempontjából megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű, azaz amelyek a kívánt célunk eléréséhez ténylegesen szükségesek.

Pontosság

Mindent megteszünk azért, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A pontatlan adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. Az adatok pontosságának elvét minden adatkezelési művelet során érvényesítjük.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatokat az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk, a hatályos jogszabályokban előírt határidők figyelembevételével. Az adatokat töröljük vagy anonimizáljuk, amint ezen célok teljesültek. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapítunk meg. Az álnevesítés esetében az adatok más információkkal való összekapcsolás nélkül nem rendelhetők hozzá az érintetthez.

Adatbiztonság

Olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, amelyek a személyes adatok kezelése során az adatokhoz való véletlen, jogosulatlan vagy törvénytelen hozzáférés, felhasználás, módosítás, közzététel, elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet szolgálják. Elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban megelőző intézkedéseket foganatosítunk (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás), figyelembe véve különösen a GDPR 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit.

Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét - ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek - a GDPR 33. cikk értelmében az adatvédelmi hatóságnak bejelentjük. Hasonló tájékoztatási kötelezettségünk áll fenn az érintettel szemben, amikor az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve.

Elszámolhatóság

Adatkezelési műveleteink során felelősek vagyunk az adatvédelmi jogszabályok és saját szabályzataink betartásáért. Az elszámoltathatóság alapelve (GDPR 5. cikk 2. bekezdés) értelmében bármikor tudnunk kell bizonyítani az adatvédelmi rendelkezések betartását az érintettek, a nyilvánosság és a felügyeleti hatóságok felé.

Az adatok helyességét nem ellenőrizzük abban az esetben, ha azt az érintett maga adta meg. Ezért az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Nem kezeljük 16 éven aluliak személyes adatait.

Cégünknél adatvédelmi tisztviselő - jogszabályi mentességre tekintettel - nem került kijelölésre.

Ha az adatkezelés jogalapja cégünk fennálló jogos érdeke, elvégeztük és a jövőben is elvégezzük az érdekmérlegelési tesztet, annak alátámasztására, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdekünk erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújtunk az érintettek részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói megállapodást kötöttünk, és akik megfelelő garanciát nyújtottak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A személyes adatokat más címzettek részére nem továbbítjuk, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

Adatfeldolgozóként az alábbi személyek járhatnak el:

· Online számlázó program üzemeltetője:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201 ; adószám: 13421739-2-41)

· Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ; cégjegyzékszám: 01-10-042463 ; adószám: 10901232-2-44)

· Könyvvitel:

Danteo Conto Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1106 Budapest, Hatház utca 14. 4.

em. 10. ; cégjegyzékszám: 01-06-516479 ; adószám: 28871996-1-42)

· A https:// https://www.m47zrt.hu// és a https://www.csempebutik.hu/ weboldal (a továbbiakban: Honlapok) fenntartásához, üzemeltetéséhez és kezeléséhez IT szolgáltatóként:

Webnode AG (székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájc ; regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.1240)

Rackhost Zrt.Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. Adószám: 25333572-2-06 Cégjegyzékszám: 06-10000489

MikroVPS Kft. Címe: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. Adószám: 25189861-2-18 EU adószám: HU25189861

IV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. Cookie-k alkalmazása

a) Általános tudnivalók

A cookie vagy más néven süti betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a Honlapok használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Néhány cookie a Honlapok bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen. A felhasználó a cookiek-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója ad felvilágosítást.

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami Explorer, Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

b) A Honlapok működéséhez elengedhetetlen sütik

A Honlapok üzemeltetése érdekében a látogató számítógépén cookie-kat helyezhetünk el. Ezek közül néhány a Honlapok működéséhez elengedhetetlen: szükség van rájuk a Honlapokon történő navigáláshoz, a Honlapok funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlapok, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. A cookie-k rögzítik a felhasználó által használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlapok megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Mivel a Honlapok megfelelő működésének biztosítása jogos érdekünk, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatok címzettjei a Honlapok üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalóink, adatfeldolgozóink. c) Egyéb cookie-k

A Honlapok egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 24 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). Ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a felhasználó hozzájárulását kérjük, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlapok meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha a felhasználó előzőleg cookiet kapott a Facebooktól - vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt -, a böngészője adatokat küld, amikor a "Tetszik" gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlapok) keres fel. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi

Ezen túlmenően a Honlapok meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat helyezhetünk el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a Honlapok használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapokat, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlapok testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek.

Ezen felül továbbá saját, és harmadik féltől származó marketing célú cookie-kat alkalmazunk. Ezek a cookiek olyan információkat gyűjtenek, mint hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt annak érdekében, a Honlapok látogatói számára olyan releváns és őket érdeklő hirdetéseket, tartalmakat jelenítsen meg, melyek relevánsak és vonzóak a számukra.

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik fél cookie-k blokkolását,letiltását. A Honlapon tárolt harmadik fél cookiek-kal kapcsolatos tájékoztatók az alábbi linkeken ismerhetők meg:

https://policies.google.com/privacy?hl=en https://www.facebook.com/privacy/explanation https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapokat meglátogató érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, ahol lehetősége van az egyes cookie fajták differenciált engedélyezésére vagy letiltására.

Ezen adatokat a harmadik féltől származó cookie-k esetében a cookie harmadik fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 3 hónapig kezeljük.

Az adatok címzettjei a Honlapok üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalóink, adatfeldolgozóink.

d) Beépülő közösségi modulok (Plug-in)

A Honlapok beépített közösségi modulokat (Plug-in) használnak, melyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó böngészője közvetlen kapcsolatot létesítsen az adott közösségi hálózat szerverével. Ezáltal a közösségi szolgáltató információt kap arról, hogy a felhasználó a Honlapok mely konkrét aloldalait látogatta meg, akár abban az esetben is, ha az adott közösségi oldalon nem rendelkezik felhasználói fiókkal, vagy épp nincs bejelentkezve. Amennyiben a felhasználó egyidejűleg be van jelentkezve az adott közösségi szolgáltatónál, a Honlapok megnyitásakor, valamint a böngészés ideje alatt a modul minden esetben információkat gyűjt (pl. IP cím, cookie-k), és azokat tárolja, valamint hozzárendelheti őket a felhasználói fiókjához, profiljához. Ha használja valamely Plug-in funkciót, a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek a felhasználói fiókkal kapcsolatban.

Amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy a közösségi hálózat hozzárendelje a felhasználói fiókjához a Honlapok meglátogatásának tényét és ezzel kapcsolatos információkat megismerjen, akkor a Honlapok meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból, valamint a modul használatát érdemes elkerülnie.

A Honlapokon használt beépített modulokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi linkeken ismerhetők meg:

"Facebook" (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) https://developers.facebook.com/docs/plugins/

"Twitter" (Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 United States) https://twitter.com/en/privacy

"Instagram" (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

e) A Honlapokon használt cookie-k

https://www.m47zrt.hu/

Cookie típusa

Cookie

megnevezé

se

Szolgáltató

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Szükséges

PHPSESSI D

m47zrt.hu

Jogos érdek

A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

Munkamenet

Statisztikai

_ga

m47zrt.hu

Érintett hozzájárulása

Nyilvántartásba vesz egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a honlapot.

2 év

Statisztikai

_gat

m47zrt.hu

Érintett hozzájárulása

A honlap használatára vonatkozó információgyűjtést teszi lehetővé, az oldal működését és használatát elemzi, növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét.

1 nap

Statisztikai

_gid

m47zrt.hu

Érintett hozzájárulása

Nyilvántartásba vesz egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a honlapot.

1 nap

Marketing

ads/gaaudiences

google.com

Érintett hozzájárulása

A Google AdWords sütije, amely a honlap látogatóinak viselkedése alapján azokat célozza meg, akik valószínűleg érdeklődnek egy termék vagy szolgáltatás iránt.

Munkamenet

https://www.csempebutik.hu/

Cookie típusa

Cookie

megnevezé

se

Szolgáltató

Adatkezelé s jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Szükséges

wc_cart_ha sh_#

csempebutik.hu

Jogos érdek

Az online megrendeléseket lehetővé tevő cookie, a megrendelő által kosárba rakott termékek pontos tartalmát rögzíti és tárolja.

Munkamenet

Szükséges

wc_fragme nts_#

csempebutik.hu

Jogos érdek

Az online megrendeléseket lehetővé tevő

Munkamenet

cookie, amely tárolja a felhasználók megrendelési adatait annak érdekében, hogy ne

kelljen újrakezdeni a megrendelési folyamatot

a böngésző bezárása esetén sem.

Statisztikai

_gat

csempebutik.hu

Érintett hozzájárulás

a

A honlap használatára vonatkozó információgyűjtést teszi lehetővé, az oldal működését és használatát elemzi, növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét.

1 nap

Statisztikai

_gid

csempebutik.hu

Érintett hozzájárulás

a

Nyilvántartásba vesz egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a honlapot.

1 nap

Statisztikai

_ga

csempebutik.hu

Érintett hozzájárulás

a

Nyilvántartásba vesz egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a honlapot.

2 év

2. A Honlapokon kezelt adatok

2.1. Üzenetküldés

A Honlapok külön erre a célra kialakított felületein - https://www.m47zrt.hu/ esetében "Üzenetküldés" menüpont alatt, https://www.csempebutik.hu/ esetében a főoldalon - üzenet küldhető.

Kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeljük az üzenetküldő itt megadott személyes adatait (nevét és email címét). Az üzenetküldő természetes személy a Tájékoztató ismeretében az itt elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a birtokunkba.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. Töröljük az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

A személyes adatok címzettjei az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalóink, megbízottaink.

2.2. Ajánlatkérés

Az https://www.m47zrt.hu/ honlapon kínált termékeink, illetve szolgáltatásaink megrendelése előtt a felhasználónak lehetősége van ajánlatot kérni a "Ajánlatkérés" menüpontban.

Kapcsolatfelvétel, ajánlatadás és az esetleges kérdések tisztázása céljából kezeljük az ajánlatkérő itt megadott személyes adatait (nevét, e-mail címét és telefonszámát). Az ajánlatkérő természetes személy a Tájékoztató ismeretében az itt elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a birtokunkba.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama az ajánlat alapján kötendő szerződés létrejötte, vagy az ajánlatadási folyamat egyértelmű lezárása. Töröljük az adatokat, amennyiben az ajánlatkérést követő 3 hónapon belül szerződés nem jött létre, vagy ha az ajánlatkérő válaszából egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nem lesz szükség.

A személyes adatok címzettjei az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalóink, megbízottaink.

3. Közösségi média

Szolgáltatásaink megismertetése, népszerűsítése céljából az "M47 Építőanyag-kereskedés" Facebook, a "M47 Építőanyag Kereskedő" Twitter oldalt, és az "m47zrt" Instagram oldalt üzemeltetjük. Az oldalak adminisztrátoraként, működtetőjeként közös adatkezelőnek minősülhetünk, ugyanis a (többek között a célközönség, valamint tevékenységeink irányítási vagy reklámozási céljai alapján végzett) beállítási tevékenységünk révén részt veszünk az oldalainkat meglátogató személyek személyes adatai kezelésének céljai és módja meghatározásában.

A látogatókra vonatkozó anonim statisztikai adatokhoz juthatunk a Facebook által ingyenesen és nem módosítható felhasználási feltételek mellett rendelkezésünkre bocsátott "Insights" elnevezésű eszköz révén. Ezen adatokat olyan, két évig működőképes és a Facebook által a rajongói oldal látogatói számítógépének merevlemezére vagy más eszközére mentett információcsomagok (cookie-k) segítségével gyűjthetjük, amelyek mindegyike egyedi felhasználói azonosítót tartalmaz. Ezen azonosító -amely összefüggésbe hozható a Facebookon regisztrált felhasználó bejelentkezési adataival- a rajongói oldalak megnyitásának pillanatában gyűjthető be és kezelhető.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén előzetes értesítés nélkül kizárhatjuk az érintettet a tagok közül, vagy törölhetjük hozzászólását.

Kizárjuk a felelősségünket a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, valamint a Facebook működéséből adódó hibákért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémákért.

Közösségi média oldalainkon és egyéb online felületeinken kizárólag olyan személyes adatot tartalmazó bejegyzést (különösen fénykép- vagy videofelvételt, blogbejegyzést) teszünk közzé, amely vonatkozásában rendelkezésünkre áll az érintett(ek)től származó, az adatkezelést engedélyező hozzájárulás.

4. Nyereményjáték

Szolgáltatásaink népszerűsítése céljából a közösségi médiafelületeken időszakosan nyereményjátékokat is hirdetünk. A személyes adatok kezelése a résztvevő önkéntes, elektronikus úton megadott hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a nyertesek esetében ezen felül a vonatkozó adóügyi jogszabályok rendelkezésein alapul.

A résztvevő a nyereményjátékban való részvételi szándéka elektronikus úton történő megerősítésével - lájkolja a bejegyzést a "tetszik" funkciógomb használata, egyéb gomb nyomása, vagy más emotikonnal történő megjelölése révén, vagy megválaszolja a bejegyzés alatti hozzászólásban a feltett kérdést - feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (különösen név, felhasználónév, profilkép stb.) szervezőként a nyereményjáték adatbázisában, annak ideje alatt, majd legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 30. napig - nyertesek esetében 90. napig - rögzítsük, és azokat kizárólag a nyereményjáték keletkeztette jogviszony teljesítése, a nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, valamint az eredmény megállapítása, kihirdetése és közzététele célból kezeljük.

A résztvevő személyes adatait jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra külön hozzájárulás nélkül nem kezeljük, nem dolgozzuk fel.

A nyereményjátékok lebonyolításával összefüggésben külön adatfeldolgozó szolgáltatásait nem vesszük igénybe.

5. Megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az érintett részünkre e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést küld, úgy a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeljük a nevét, e-mail címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával (linkelésével), vagy más módon tájékoztatjuk az érintettet.

Az adatkezelés jogalapja az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy a megkeresésekre, reklamációkra választ adjunk és ügyfeleinknek minden kérdésben kielégítő tájékoztatást nyújtsunk. Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása, megválaszolása.

Haladéktalanul töröljük az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha jogos érdekünk (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok e jogos érdek megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.

A személyes adatok címzettjei az ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkavállalóink, megbízottaink.

6. Az M47-hez felvételre jelentkező munkavállalók adatai

Állásajánlataink terjesztéshez, hirdetéséhez, valamint a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez külső szolgáltatót (HR tanácsadó és munkaerő közvetítő partner) is igénybe vehetünk. Az érintett jelen Tájékoztató ismeretében önkéntesen, e-mail útján, vagy a munkaerő közvetítő partner online felületén jelentkezhet a meghirdetett állásra. Ebben az esetben kezeljük a jelentkező nevét és e-mail címét, valamint az általa önként megadott egyéb személyes adatokat (pl. telefonszám, önéletrajz).

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az álláshirdetéssel és a jelentkezéssel összefüggő kiválasztás és kapcsolatfelvétel céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az adatok - jelen Tájékoztató ismeretében történt - e-mailen való önkéntes megküldésével kifejezett hozzájárulás, vagy az álláshirdető online felületén megadott hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

Az adatokat az álláshirdetésben megadott jelentkezési határidő lejártát követő 3 hónapig őrizzük meg, utána töröljük. Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak a vezetőink és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalóink.

Abban az esetben, ha az érintett jelentkezését követően nem ajánlunk neki állást, előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvétel után külön e-mail üzenet útján, vagy papír alapon az érintett hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy önéletrajzát és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (név, e-mail, telefonszám) hosszabb időre megőrizhessük, abból a célból, hogy megkereshessük az érintettet, ha később ismét munkavállalót kívánunk felvenni az adott pozícióra. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Hozzájárulás esetén a megadott adatokat 5 évig kezeljük, majd töröljük.

7. Partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Szerződéseink megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeljük a velünk szerződő természetes partnereink a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám).

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésre kötelező jogszabályban rögzített idő.

Kezeljük továbbá a velünk szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, cím).

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége, mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő.

Az adatok címzettjei minden esetben a vezetőink, illetve az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalóink és adatfeldolgozóink.

8. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeljük a velünk üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait is.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§ alapján adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei a vezetőink és az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatokat ellátó munkavállalóink.

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

1. Az érintett személyek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve fenti elérhetőségeinken.

a) Tájékoztatáshoz való jog / GDPR 13-14. cikk/

Megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Amennyiben a személyes adatokon a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

b) Az érintett hozzáféréshez való joga /GDPR 15. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül megadjuk a tájékoztatást.

Az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, a GDPRben rögzített kivételekkel.

c) Helyesbítés joga / GDPR 16. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését is.

d) Törléshez való jog / GDPR 17. cikk/

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ● a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog / GDPR 18. cikk/

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról minden esetben tájékoztatjuk az érintettet.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk továbbá valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

f) Adathordozáshoz való jog / GDPR 20. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) Tiltakozás joga / GDPR 21. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást /GDPR 22. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

i) Visszavonás joga/ GDPR 7. cikk/

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, biztosítjuk, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

j) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga/ GDPR 77. cikk/

Az érintettek jogosultak kérelmeket és panaszokat benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnak, ha úgy vélik, hogy személyes adataik kezelése nem a törvény előírásainak megfelelően történt.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: 06 -1- 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

k) Bírósághoz fordulás joga /GDPR 79. cikk/

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az érintett a fentebb felsorolt bármely jogával él, úgy megfelelő intézkedéseket teszünk jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel élhet a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen.

2. Az érintett kérelmének előterjesztése, az M47 intézkedései

Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más okból adatvédelmi jellegű megkereséssel fordul hozzánk, indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben nem áll módunkban intézkedéseket tenni az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszok, kérelmek bejelentése:

név: Teczli Róbert e-mail cím: info@m47zrt.hu

telefonszám: 06702930480

A Tájékoztató módosításairól 30 napon belül, a Honlapokon való közzététel útján nyújtunk tájékoztatást minden kedves felhasználónk és érintett részére. 

Adatvédelmi Szabályzat

Jogi nyilatkozat: Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű sablonként készült. Ennek használatával Ön elfogadja ezt a nyilatkozatot, és figyelembe veszi, hogy a Webnode nem vállal felelősséget a weboldal tartalma alapján történő tevékenységért vagy felhasználásért. Javasoljuk, hogy kérjen jogi tanácsadást és igazítsa ezt a dokumentumot a vállalkozása igényeihez megfelelően.

A webáruház [….] a weboldalon [….] cégazonosító […] székhely […] feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) […..], cégazonosító [….], székhely [….] (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: [……], tel.: [………];

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze […].;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [….] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer);
 • Szállító társaság;
 • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[….];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [….] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [Dátum]